Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Nowe zasady gospodarki odpadami

    Za sprawą znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjętej 1 lipca 2011 r. reorganizacji ulegną dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ma nastąpić od początku lipca 2013 roku. W myśl nowych rozporządzeń, obowiązek zorganizowania odbioru odpadów z gospodarstw domowych ma przejść na gminy.
Zadaniem gminy jest zorganizowanie całego systemu, podjęcie stosownych wykonawczych uchwał przez radę gminy, prowadzenie całej ewidencji finansowo – księgowej i ilościowej odpadów, gromadzenie i sprawdzanie deklaracji, wybór w drodze przetargu jednej firmy wywożącej odpady z terenu gminy, księgowanie indywidualnych wpływów opłaty za odpady od właścicieli nieruchomości, egzekucja nieterminowych wpłat, regulowanie należności dla wyłonionej w formie przetargu firmy zajmującej się odbiorem odpadów, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem tych odpadów, analizy i sprawozdawczość.
 
    Właściciel nieruchomości do 30 czerwca 2013 roku może korzystać z dotychczasowej umowy na wywóz odpadów, jednak indywidualna umowa podpisana z firmą odbierającą odpady nie straci automatycznie swej ważności. Ważne jest by odpowiednio wcześniej umowę z dotychczasową firmą rozwiązać (należy sprawdzić w tym celu zapisy posiadanej umowy).

    W pierwszym kwartale 2013 roku każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma deklarację, którą będzie zobowiązany wypełnić i zwrócić do Urzędu Gminy i Miasta Raszków. Wzór deklaracji określi Rada Gminy i Miasta Raszków. Deklaracja, do własnoręcznego wypełnienia, oprócz danych właściciela nieruchomości będzie zawierała pytania o dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości oraz objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia (wzór deklaracji oraz termin składania zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków).
Na podstawie tej deklaracji i wyliczonych opłat właściciel nieruchomości będzie zobowiązany uiszczać comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub przelewem konto bankowe – którego numer zostanie dostarczony każdemu z właścicieli nieruchomości.
Odpady zmieszane i posegregowane odbierze od mieszkańców firma wyłoniona przez Gminę i Miasto Raszków w przetargu. Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, będzie nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

    Gmina ma za zadanie ustalić stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów oraz szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Opłata za posegregowane odpady zgodnie z ustawą ma być niższa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz powstania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wysokość stawki ustali uchwałą Rada Gminy i Miasta Raszków.
Ustawa przewiduje, że stawka opłaty za odbiór odpadów może zależeć od:
- liczby mieszkańców,
- powierzchni lokalu mieszkalnego,
- od ilości zużytej wody,
- rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Obecnie na ukończeniu są analizy mające odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób naliczania opłaty będzie dla Gminy  i Miasta Raszków optymalny.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".