Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

    1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
    2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami );
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232)

II. Wymagane dokumenty

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopia dokumentu potwierdzająca, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

III. Opłata

Nie pobiera się

IV. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

V. Dodatkowe informacje:

O zawarciu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, zamieszkałym na terenie Gminy Raszków, pracodawca powiadamia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków

Pokój nr 1, tel. 62 734 49 08
stypendia@raszkow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".